Miltä Lapin veto- ja pitovoimakonsortio näyttää tällä hetkellä?

Esiselvityshankkeemme on rullannut eteenpäin kohta jo kokonaisen vuoden ajan. Hankeaikamme päättyy huhtikuun lopussa, mutta olemme hakeneet muutaman kuukauden jatkoaikaa ja toivottavasti saamme jatkaa työtä heinäkuun loppuun saakka. Veto- ja pitovoimainen Lappi –esiselvityshankkeen tärkein tavoite on luoda yhteistyössä uusia monitoimijaisia hankkeita, joilla Lappiin saadaan ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa. Suunnitellut hankkeet kuuluvat joko Landing- tai Learning-teemaan ja niitä on yhteensä seitsemän kappaletta. Alla esittelen lyhyesti teille hankkeiden pääidean ja tämän hetkisen tilanteen valmistelussa.

LEARNING-HANKEKONSORTIO

Lappi Learning – Yhteinen harjoittelupolku työelämään

Hankkeessa luodaan Lappiin, yhteistyössä kaikkien oppilaitosten kanssa, moderni harjoittelupaikkamalli. Tavoitteena on, että opiskelijat löytävät vaikuttavan harjoittelupaikan, mitä kautta ne pääsevät työllistymään ja sitoutumaan Lappilaiseen työelämään. Hankkeessa pyritään kiinnittämään nuorten ikäluokka Lappiin heti opintojen päätyttyä, sillä tämä ikäluokka (17-21-vuotiaat) ovat suurin maakunnassamme pois muuttava ryhmä. Hankkeessa luodaan toimiva verkosto, jolla oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä saadaan lisättyä niin, että yritysten tietotaito saadaan mukaan koulutusten suunnitteluun ja samalla tuotetaan yrityksille tietoa harjoittelijoiden tuomista mahdollisuuksista yrityksille. Nuorten työelämätaitoja kohennetaan ja luodaan yhteinen harjoittelupaikka-alusta kaikille oppilaitoksille. Hyvistä harjoittelupaikkakokemuksista viestitään, jotta saadaan myös muut kuin pilottiyritykset alueelta mukaan. Hankkeen päätoteuttaja on REDU ja hankkeelle on haettu rahoitusta ESR-rahoituksesta.

Perheystävällinen hybridityön Lappi
Lapin Yliopiston Perheystävällinen hybridityön Lappi –hanke lähtee yhdistämään kaksi lappilaista vahvuutta toimivaksi kokonaisuudeksi: etätyön kehittämisen ja kuntiemme perheille tarjoamat mahdollisuudet. Hankkeessa kartoitetaan mukana olevien kuntien etätyön käytänteet ja luodaan kuntiin toimiva etätyönkulttuuri, etätyösopimukset sekä etätyön johtamisentavat. Tärkeimpänä teemana kuitenkin keskitytään työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen etätyössä. Etätyöskentelijöiden työhyvinvointia lähdetään kehittämään työntekijänäkökulmasta käsin. Hankkeessa laaditaan hybridi- ja etätyön käsikirja, jota voidaan hyödyntää laajemmin hybridityötä tekevissä organisaatioissa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös yrityksille suunnattu Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia – koulutuskokonaisuus. Etätyön lisäksi perheystävällisyys on yksi Lapin kuntien tunnistetuista veto- ja pitovoimatekijöistä. Hankkeessa viestitään näistä perheystävällisyyden eri muodoista yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta ESR-rahastosta.

Kansainvälisten opiskelijoiden ja työvoiman houkuttelu ja sitouttaminen alueelle
Kolmas Learning-konsortion hankkeista koskee kv-opiskelijoiden ja työvoiman houkuttelua alueelle. Lappi kiinnostaa kv-opiskelijoita ja oppilaitosten käytännön kokemuksen mukaan kv-opiskelijat ovat usein opintojaksonsa jälkeenkin kiinnostuneita jäämään Lappiin lisäopiskelemaan tai työskentelemään. Vuokratyöyhtiöiden näkemyksen mukaan Lappiin tarvitaan paljon ulkomaalaista työvoimaa lisää. Tätä tukee myös Perlaconin tekemä Lapin väestöselvitys, jonka mukaan Lappiin tarvitaan esimerkiksi yli 3000 uutta hoitoalan työpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näitä työpaikkoja ei ole mahdollista täyttää pelkästään suomalaisella työvoimalla. Opiskelijoiden ja työntekijöiden houkuttelu Lappiin on ollut toimivaa ja useamman vuoden. Heidän kiinnittämisensä tänne on kuitenkin ongelmallista, sillä lappilainen yrityskulttuuri ei ole vielä vastaanottavainen ulkomaalaista työvoimaa kohtaan. Hankkeessa haetaan ratkaisuja sille, miten kv-opiskelijat ja työvoima saataisiin sitoutumaan lappilaiseen työelämään ja pyritään ratkaisemaan myös kielellisiä ongelmia. Hankkeen valmistelu on tällä hetkellä tauolla, sillä koronasta johtuvien maahantulorajoitusten vuoksi hankkeen läpivieminen olisi tällä hetkellä mahdotonta. Hanke jää odottamaan liikkuvuuden palaamista takaisin ennalleen.

lANDING-HANKEKONSORTIO

Kausityöntekijöiden ja pendelöijien sitouttaminen alueelle
Useissa Lapin kunnissa kausityöntekijät ovat tärkeä osa vuoden työvoimaa ja erityisesti kausityöntekijöitä on kunnissa, jotka elävät matkailusta. Lappi on kuitenkin paljon muutakin kuin kokemuksellinen maakunta kausityöntekijöille ja tätä viestiä koko Lapin maakuntana tulisi välittää eteenpäin. Lapin kuntien ja yritysten tulisi yhdistää voimansa, jotta alueella työskentelevät kausityöntekijät saataisiin sidottua osaksi alueen ympärivuotista työvoimaa. Sesonkityöläisten lisäksi myös ns. pendelöitsijät tulisi tavoittaa ja tarjota heille houkutteleva mahdollisuus asua työpaikkakunnallaan. Hankkeessa selvitetään syyt, jotka estävät näiden työntekijäryhmien muuton Lappiin pysyvästi. Hankkeessa mukana olevat kunnat pilotoivat kotouttamiskoordinaattori-mallin, eli palkkaavat henkilön, jonka työtehtävä on auttaa paikkakunnalle muuttavia henkilöitä asettautumaan alueelle ja integroitumaan yhteisöön. Yhteistyössä alueen henkilöstövuokrausyritysten ja yritysten sekä kuntien henkilöstöedustajien kanssa luodaan työvastinpareja, joilla voidaan luoda ympärivuotisesti työllistävä malli Lappiin. Luodaan markkinointisuunnitelma, joilla ympärivuotista työtä ja työvastinpareja markkinoidaan kausityöntekijöille. Lapissa löydetään viidelle kausityöntekijälle ympärivuotista työtä työvastinparien kautta ja uusista työvastinpareista viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle haetaan toteuttajaa ja sopivaa rahoitusta.

Koti kylästä –hanke
Yhtenä suurimmista ongelmista työntekijöiden asettautumisessa lappilaisiin kuntiin nähtiin vuokra-asuntojen puute. Asumisen ongelmat eivät kosketa koko Lappia, vaan esimerkiksi kaupungeissa vuokra-asuntotarjontaa on hyvin, sillä alueilla on aktiivista yksityistä rakentamista. Sen sijaa pienimmillä paikkakunnilla tilanne on vaikeampi, kun kunnat eivät enää investoi rakentamiseen ja yksityisiä rakennuttajia on vaikea löytää. Vuokra-asuntotarjonnan vähyys näkyy myös korkeina vuokrahintoina ja olemassa oleva vuokra-asuntokanta on monin paikoin iäkästä. Matkailuvetoisilla paikkakunnilla ongelmaksi nousee myös vuokra-asuntojen tarpeen epätasainen jakautuminen sesonkiajoiksi. Koti kylässä –työnimellä kulkevassa hankkeessa lähdetään benchmarkkaamaan Pohjois-Ruotsista tuttu Hej Hemby –malli. Hej Hemby –mallissa kartoitetaan alueella olevat tyhjät omakotitalot ja tilat. Otetaan yhteyttä näiden kiinteistöjen omistajiin ja kartoitetaan halukkuutta myydä tai vuokrata tyhjillään oleva kiinteistö. Hankkeen toimesta kiinteistöt valokuvataan ja laitetaan vuokrattavaksi esimerkiksi kunnan kotisivujen kautta. Mukaan hankkeeseen voivat lähteä myös vapaa-ajan asunnot. Hankkeessa kartoitetaan myös kiinteistöjä, joissa asuu tällä hetkellä iäkkäitä ihmisiä, jotta työtä voidaan jatkaa kunnan omana työnä tulevaisuudessa. Hanketta valmistellaan yhdessä Savukosken ja Pellon kuntien kanssa ja sille haetaan rahoitusta Maaseuturahastosta.

Tekijöiden Lappi – työhyvinvointia kunta-alalle
Kuntaorganisaatiot ovat valtavan muutoksen keskellä. Lapin väkimäärän vähentyessä kuntien tulee pystyä sopeuttamaan palveluitaan ja muuttamaan toimintaansa niin, että kuntien talous pysyy tasapainossa. Kunnallinen demokratia on myös murrosvaiheessa ja hitaasti yhteiskuntamme päätöksentekoelimet liikkuvat kohti tiedollajohtamista- ja tiedollapäätöksentekoa. Uuteen organisaatioon ja muutokseen sopeutuminen vaatii työntekijöiltä sopeutumiskykyä ja positiivista suhtautumista organisaation muutoksiin. Johdon tulee kiinnittää huomiota muutoksen mahdollisesti aiheuttamaan työn mielekkyyden laskuun ja keskityttävä erityisesti työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen ja tukemiseen. Kestävillä tukitoimilla työntekijöiden pysyvyys organisaatiossa varmistetaan ja työn tehokkuus- ja tuottavuus paranevat uusien nykyaikaisten toimintamallien myötä.

Tekijöiden Lappi – työhyvinvointia kunta-alalle
Tekijöiden Lappi – työhyvinvointia kunta-alalle hankkeessa kehitetään työntekijöiden työhyvinvointia organisaatiolähtöisesti. Hankkeessa käydään läpi kuntien kuntastrategiat ja brändit ilmiölähtöisesti ja luodaan kunnille personoidut kehittämissuunnitelmat, joissa huomioidaan myös Lappi-vaikutusten arviointi. Näitä analyyseja käytetään kehittämistyön lähtökohtana. Viranhaltijoille ja luottamushenkilöille järjestetään kattava koulutuskokonaisuus, jossa keskitytään päätöstenvaikutusten ennakko-arviointi-, tiedolla johtamisen-, tiedolla päätöksenteon-, tulevaisuusajattelu- sekä ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskoulutukseen. Koulutusten pohjalta luodaan kunnallisen organisaation työhyvinvoinnin käsikirja, joka toimii myös perusteoksena perehdyttämisessä ja päätöksentekojärjestelmään tutustumisessa. Kuntajohtajien työhyvinvointiin kiinnitetään myös erityistä huomiota pilotoimalla heille työhyvinvointi- ja verkostoitumisvalmennus- ja johtamissparrauskokonaisuus, jonka tavoitteena on sitouttaa ylintä johtoa lappilaisiin kuntiin työhyvinvoinnin kautta. Lappilaisten kuntien työhyvinvointiteoista viestitään koko maan laajuisesti ja työhyvinvointi tulee nousemaan yhdeksi lappilaisten kuntien veto- ja pitovoimatekijäksi. Hankkeeseen tullaan hakemaan rahoitusta kevään 2021 aikana ESR-rahoituksesta. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin Liitto.

Moderni ja digitaalinen Lappi
Moderni ja digitaalinen Lappi –hankkeessa oli ajatuksena kartoittaa yhdessä alueen asukkaiden, alueelle muuttamisesta haaveilevien ja maakunnan kuntien ja yritysten kanssa ne Lapin modernit vetovoimatekijät, joilla työvoiman houkuttelu alueelle on mahdollista. Lapin yhteinen markkinointitalo House Of Lapland on suunnitellut omana työnään osaajien houkutteluun keskittyvän markkinointihankkeen, jonka kanssa Veto- ja pitovoimainen Lappi –esiselvityshanke on tehnyt yhteistyötä. Vaikka tällaiselle hankkeelle on nähty toimijaverkostossamme valtava tarve niin kahta päällekkäistä markkinointihanketta ei Lapin alueelle kannata suunnitella. Sen vuoksi Moderni ja digitaalinen Lappi –hankkeessa esiin tulleet avaintekijät on esitelty House Of Laplandille heidän uutta Talent Attraction –hankettaan varten. Avaintekijöitä ovat mm. osallisuuden kehittäminen vahvasti Lappi-kuvan modernisointi työssä työmarkkinoita varten. Modernia ja digitaalista Lappi kuvaa tulisi viedä maailmalla myös kuntavetoisesti niin, että itsenäiset kunnat toimisivat viestin rakentajina ja viejinä. Näin työssä voisi hyödyntää kuntien viestintäosaamista ja samalla tukea Lapin kuntien omaehtoista markkinointityötä.

Tammikuun terveisin,
Henna Kymäläinen, projektipäällikkö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: