Hei lappilainen nuori, miksi sinä haluat muuttaa etelään?


Yhtenä osana hankettamme olemme tilanneet Lapista muuttajaselvityksen, jossa avataan Lapin tämän hetkistä väestötilannetta. Raportissa kuvataan Lapin väestömuutokset vuodesta 2018 vuoteen 2020 sekä ennusteet vuosille 2030 saakka. Erityisesti Perlaconin tekemässä raportissa pureudutaan siihen, miten maakunnan ja kuntien väestön ennakoidaan kehittyvän 2020-luvulla ja miten tämä muutos vaikuttaa palveluiden kysyntään kunnissa. Lisäksi pohditaan sitä, miten toimintaa tulisi sopeuttaa ja miten sopeutukset vaikuttavat kuntien elinvoimaisuuteen. Edellistä blogipostauksestä voit lukea tarkemmin tuosta muuttajaselvityksestä, mutta keskusteltaisiinko nyt hetki siitä miksi lappilaiset nuoret haluavat muuttaa etelään?

Lapin ikärakenne on ennusteen mukaan jo huolestuttava. Seuraavan kymmenvuoden aikana yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 53 prosenttiyksikköä ja yli 85-vuotiaiden määrä 32 prosenttiyksikköä. Kaikkien muiden ikäryhmien kohdalla mennäänkin sitten miinukselle, eli alle 75-vuotiaiden määrä tulee laskemaan Lapissa kaikissa ikäryhmissä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lapista tulee siis entistä iäkkäämpien ihmisten maakunta.

Lapin väestö laskee hitaasti mutta varmasti. Erityisesti täältä muuttavat pois nuoret. Lähtömuutto maakuntien välillä korostuu 15-35-vuotiaiden keskuudessa. Erityisesti 20-29-vuotiaat muuttavat pois Lapista muihin maakuntiin. Vuosina 2016-2018 Lapista muutti melkein 10 000 nuorta muualle Suomeen (15-29-vuotiaita).

Näistä nuorista pois muuttaneista osa palaa takaisin kotiseudulleen. Me kaikki tunnemme ilmiön, missä nuori lähtee muualle opiskelemaan tai kokeilemaan siipiään töiden parissa. Osa näistä siipiään kokeilevista nuorista palaa takaisin, kun opiskelut ovat päätöksessä, perheen perustaminen on ajankohtaista tai yksinkertaisesti koti-ikävä kasvaa tarpeeksi suureksi. Lappiin muutti vuosina 2016-2018 8193 15-29-vuotiasta nuorta. Näistä nuorista kaikki eivät varmasti ole paluumuuttajia, mutta osa on.

Jo useita vuosia on puhuttu, että Lapin väestökato voitaisiin taklata houkuttelemalla alueelta pois muuttaneet nuoret tänne takaisin. Lappi on tutkimustenkin valossa yksi Suomen turvallisimmista maakunnista, joten perheelliselle tai perheestä haaveileville tämä alue sopisi loistavasti. Nuorten muuttokäyttäytymiseen vaikuttavat opiskelupaikka, työpaikka, yhteenmuutto kumppanin kanssa, sekä halua itsenäistyä ja kokeilla elämää kauempana kotipaikkakunnastaan. Suurilla kaupungeilla on tarjota enemmän opiskelu- ja työmahdollisuuksia, mikä osaltaan selittää pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän vetovoimaa. Nämä kaupungit ovat Suomen kasvuviisikko, jotka vetävät erityisesti nuoria puoleensa ja joissa väestöpohja ja elinvoima kasvavat.

Me siis osaamme nimetä joukon tekijöitä jotka houkuttavat nuoria muuttamaan kaupunkeihin, mutta entäpäs ne tekijät jotka sitovat nuoria kasvupaikkakunnalleen? Mitkä ovat niitä tekijöitä, joiden vuoksi nuoret haluaisivat jäädä omaan kotikuntaansa?

Tietysti on ilmiselvää että muutetaan kaupunkiin esimerkiksi sellaisen koulutussuunnan perässä, jota omassa kotikunnassa ei ole tarjolla. Mutta miksi nuori muuttaa esimerkiksi Ouluun opiskelemaan lähihoitajaksi, jos sama ammatillinen koulutus löytyy omalta kotipaikkakunnalta? Tällaisessa tapauksessa puhutaan pitovoimatekijöiden puutteessa. Kotipaikkakunnalla ei ole tarpeeksi kiinnostavia pitovoimatekijöitä, jotka sitoisivat nuoret omalle paikkakunnalleen. Näitä pitovoimatekijöitä useat toimijamme haluaisivat selvittää, jotta voisimme kehittää Lapin kuntia sekä nostaa esiin jo unohdettuja pitovoimatekijöitä.

Minun pitovoimatekijäni Lapissa ovat ehdottomasti luonto ja perhe, jotka ovat molemmat lähellä nykyistä kotiani. Mitkä ovat sinun? Kerro ja kommentoi!

– Henna Illikainen, projektipäällikkö

Väen vähetessä Lapin kuntien pitää pystyä muuttamaan palvelurakennettaan tarpeen mukaiseksi

Juuri valmistuneessa Lapin muuttajaselvityksessä analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa palvelurakennettaan. Toisaalta Lapin kunnista Inari ja Rovaniemi jatkavat edelleen kasvua myös ennusteen mukaan ja Lapissa on lähdetty tekemään yhdessä työtä Lapin veto- ja pitovoiman eteen. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta. Muuttajaselvityksen toimitti Perlacon Oy.

Muuttajaselvityksen mukaan Lapin väestön väheneminen ei tule helpottamaan. Ennusteen mukaan Lapin väkiluku laskee 9611 hengellä vuoteen 2030 mennessä (-5,4% nykyisestä väestömäärästä). Erityisesti alle 18-vuotiaiden ja työikäisten määrä on vähenevä, sen sijaan eläkeläisten määrä nousee väestön ikääntyessä. Syntyvyys tulee laskemaan nykyisestä.

Lapin kuntien on kehityksen edessä sopeutettava palvelurakennettaan ja lisättävä alueellista yhteistyötä lähikuntien kanssa negatiivisen väestökehityksen vuoksi. Reagointia tulevaisuuteen vaaditaan nopeasti, sillä muutokset eri-ikäisten ryhmissä ovat kalliimpia ja vaikeampia organisoida myöhemmin.

Kuntien tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, sillä tilastotietoon perustuvilla päätöksillä kunnilla on mahdollisuus jopa vahvistaa elinvoimaansa. Palvelutarpeen säilyttäminen nykyisellä tasolla ei ole ollut toimiva vetovoimatekijä, vaan väestökato on jatkunut Lapin kuntien laadukkaista peruspalveluista huolimatta. Muuttovoittoa Lappi voi saada esimerkiksi opiskelijoista, jotka jäävät alueelle asumaan opiskelujen jälkeen.

Palvelutarpeiden sopeuttamista vaaditaan erityisesti hoito- ja opetusalalla

Asukkaita menettävien kuntien on sopeutettava palvelurakennettaan rajusti. Tehottomaksi käyvän käyttöomaisuuden säilyttämistä on harkittava tarkkaan.

Palvelutarpeiden sopeuttamista vaaditaan erityisesti hoito- ja opetusalalla. Lähimmän kymmenen vuoden ennuste kertoo, että nollavuotiaiden, varhaiskasvatusikäisten ja alakouluikäisten määrät alenevat kaikissa Lapin kunnissa, mikä vaikuttaa suoraan opetushenkilökunnan tarpeeseen. Tulevan ennusteen mukaan Lapissa tulee olemaan ylikapasiteettia sekä ala-asteen että yläasteen opettajissa.

Ikäihmisten palvelutarve kasvussa –  väestöpohjalla ei pystytä rahoittamaan kasvavia kuluja

Sen sijaan palveluntarpeeseen tulee suurta kasvua erityisesti yli 74-vuotiaiden osalta, joiden määrä kasvaa Lapissa lähes 9 000 hengellä. Ikääntyneiden määrän kasvu vaatii jopa 371–433 hoitajaa lisää. Lisäksi kotihoito tulee vaatimaan ennusteen mukaan lisää henkilöresursseja 499–571 henkilöön.

Ikäihmisten palvelutarpeen kasvussa haaste ei ole vain ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saaminen hoitotehtäviin, vaan myös kasvavan palvelutarpeen rahoitus. Eläkeikäisten kasvun määrä vähentää kunnan tuloja ja työikäisten määrä laskee suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

Lapin nykyinen väestö ei riitä täyttämään palvelutarpeen muutoksen vaatimia tehtäviä, eikä nykyisellä väestöpohjalla pystytä rahoittamaan kasvavia kuluja.

Työntekijävajetta tulee helpottaa maahanmuutolla, sillä pula esimerkiksi hoitoalan henkilöstöstä tulee koskettamaan koko maata. Maahanmuuton lisäksi joudutaan pohtimaan myös uudelleenkouluttamisen tarpeita.

Muuttovoitto nostaa kuntataloutta

Myös Lapin nettomuuttotilanne on negatiivinen eli Lapista muuttaa enemmän ihmisiä pois kuin muuttaa Lappiin. Palveluntarvitsijoiden muuttaessa pois alueelta myös alueelle tuodut tulot katoavat heidän mukanaan. Jos kunnat pystyvät sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan alueella asuvien kuntalaisten määrää, voi kunnan kassan näkökulmasta muuttotappio kääntyä hetkellisesti jopa positiiviseksi.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna muuttovoitto on positiivinen asia ja nostaa kuntatalouden kehitystä kasvuun. Kuntien olisikin tärkeää saada sitoutettua esimerkiksi opiskelijoita alueelle heidän valmistuessaan sekä markkinoida aluetta aktiivisesti potentiaalisille työntekijöille ja heidän perheilleen.

Pelkkään muuttovoiton kasvun odottamiseen ei kuitenkaan voida nojata, vaan muuttovoitosta huolimatta kuntien on sopeutettava palvelutarjontaansa vastamaan kuntien tosiasiallista ikärakennetta.

Lapin liitossa Lapin veto- ja pitovoiman eteen tehdään työtä täydellä höyryllä

Lapin kunnat, oppilaitokset ja alueen yrittäjät ovat Lapin liiton johdolla lähteneet taklaamaan yhdessä Lappia tulevaisuudessakin uhkaavaa työvoimapulaa Lapin veto- ja pitovoimahankkeella. Euroopan aluekehitysrahoituksella toteutettava hanke on Lapin liiton koordinoima esiselvityshanke, jossa yhdessä laajan toimijajoukon kanssa kartoitetaan Lapin veto- ja pitovoimatekijät ja lähdetään toteuttamaan niitä osana suurempaa hankekonsortiota.

Esiselvityshanke kestää huhtikuuhun 2021 saakka. Hankkeessa on alkukevään 2020 aikana kerätty tietoa erilaisten verkkotilaisuuksien ja -työpajojen kautta erityisesti oppilaitoksista, julkiselta sektorilta ja yrityksistä. Tilaisuuksien kautta on tavoitettu yli 400 alueen kehittämisestä kiinnostunutta. Tilaisuuksissa on yhdessä määritelty Lapin veto- ja pitovoimatekijät Learning-, Landing-, ja Living-teemojen kautta. Teemoista nouseviin tarpeisiin ja ideoihin tullaan hakemaan hankerahoitusta syksyn 2020 ja kevään 2021 EU-hankehauissa.

Teksti on julkaistu myös Lapin Liiton kotisivuilla, sekä lähetetty tiedotteena alueen medioille.

Nyt tiedämme vihdoin myös Living-teeman sisällön, haasteet ja ideat tulevaisuuden hankkeisiin!

Ennen vappua ahkeroitiin esiselvityshankkeemme viimeisessä työpajassa. Living-teemaa kantanut työpaja keskittyi Lapin veto- ja pitovoiman volyymin ja uuden sisällön luomiseen työ- asuin- ja yrityspaikkojen vetovoiman tueksi. Living-teemassa keskitytään vahvistamaan jo olemassa olevaa brändiä.

Työpaja aloitettiinkin House Of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssasen puheenvuorolla, jossa Sanna kertoi HOL:n tekemästä työstä Lapin veto- ja pitovoiman kasvattamisen eteen. House Of Lapland on Lapin alueen markkinointi- ja viestintätalo, jonka omistaa Lapin kunnat, korkeakoulut sekä Lapin yrittäjät. HOL huolehtii siitä, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa sekä matkakohteena, asuinpaikkana, kuvauslokaationa että arktisena business ympäristönä. House Of Lapland toimii kumppanuusohjelmiensa kautta, joihin liittymällä kumppanit saavat käyttöön yhteisiä kanavia viestintään ja markkinointiin.

House Of Laplandin puheenvuoron jälkeen hyppäsimme jälleen suoraan toimiin ja lähdimme vetämään työpajaa läpi tutulla ja toimivalla metodilla, sekä tietysti etänä. Esiselvityshankeemme projektikoordinaattori Tanja Häyrynen on tehnyt kovan työn fasilitoidessaan mahtavalla innolla läpi kaikki kolme työpajaa ja tahti ei hiipunut viimeisessäkään työpajassa. Living-teeman työpajassa mukana oli parhaimmillaan melkein 80 henkeä, joten olimme hyvillämme huomatessamme, ettei myöskään osallistujien into hiipunut viimeisessäkään työpajassa.

Living-teema määriteltiin 55 erilaisilla avoimella vastauksella ja sanapilvessä esiin nousi tärkeimpinä teemoina elinvoima, kehittymismahdollisuudet, ainutlaatuinen elämäntapa, mielekäs elämä ja yhteisöllisyys. Erityisesti keskustelu ja kommentit yhteisöllisyydestä jäivät mieleen, sillä yhteisöllisyyden nostaminen yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi maakunnan tasolla on hyvin luonnollista, sillä nojaahan Lapin useat kunnatkin strategioineen juuri yhteisöllisyyteen. Täällä Lapissa pidetään huolta niin kaverista kuin naapuristakin ja se on yksi meidän valttikorteistamme.

Living-teeman haasteet olivat hyvin samanlaisia kuin viikkoa aikaisemmin pohditussa Landing-teemassa. Asuntopula useissa Lapin kunnissa on huutava. Erityisesti pieniä vuokra-asuntoja haetaan, vaikkat työpajassa nousikin esiin myös vuokrattavien omakotitalojen tarve. Uuden työntekijän Lappiin töihin tulo kaatuu usein sopivan vuokra-asunnon puutteeseen, erityisesti ongelmaa on sesonkiluonteisilla aloilla työskentelevien keskuudessa. Toinen hyvin selkeä teema haasteissa oli ”nurkkakuntaisuus”. Tätä ilmiötä oli kuvattu aikaisemmissa työpajoissa myös sanoilla ”sisäänpäinlämpeneminen” ja ”vanhanaikaisuus”. Osallistujat selittivät ilmiötä niin, että Lapissa suhtaudutaan uusiin ihmisiin ja ideoihin epäilevästi. Uusien muuttajien tulisi tuntea olonsa heti tervetulleiksi ja siinä olisi työpajassa mukana olleiden mielestä meillä lappilaisilla parannettavaa. Sanapilvessä näkyvät termit ”muutosvastarinta” ja ”vanhanaikaisuus” liittyivät samaan ilmiöön. Lisäksi haasteena pidettiin ulkomailta tulevaa ns. halpatyövoimaa, jonka kanssa suomalainen työntekijä ei voi kilpailla sekä yhteistyöosaamisen puutetta.

Mielenkiintoista materiaalissa oli, että kaikki tärkeimmistä kriittisistä tekijöistä ei kuitenkaan noussut niiden toimenpiteiden joukkoon joihin muutosta nyt halutaan. Yllä olevassa kuvassa näkyvät ne 10 toimenpidettä, jotka työpajaan osallistuneiden mielestä tulisi valita jatkotyöskentelyyn. Esimerkiksi yhteistyötaidot näkyvät sanapilvessä, mutta ns. sisäänpäinlämpenevyyden taklaaminen ei näy. Lisäksi tärkeimpien toimenpiteiden joukkoon nousivat esimerkiksi etätyöt ja kuntaviestintä, joita haaste-sanapilvessä ei ollut nähtävissä. Lappi-brändistä puhuttiin kuitenkin tässäkin työpajassa yhtä paljon kuin aikaisemmissa. Osallistujien mielestä Lappia tulisia markkinoida vahvemmin nimenomaan työntekijöille aktiivisena, mielekkäänä asuinympäristönä, jossa on työntekijälle paljon muitakin ajanvietto mahdollisuuksia kuin ulkoilua ja erästämistä. Lappi-kuvaa tulisi viedä modernimpaan, kaupunkimaisempaan suuntaa, jotta se houkuttaisi uusia työntekijöitä.

Seuraavaksi alammekin käymään materiaalia tarkemmin läpi näiden alustavien analyysien jälkeen. Muistappa palata loppuviikosta blogiimme, niin pysyt kärryillä siitä miten hanke tästä eteenpäin jatkuu.

Terkuin, Henna Illikainen, projektipäällikkö

Mitä tarkoittaa Landing-teemamme? Eilisessä työpajassa miettiin Lapin veto- ja pitovoimaa kuntien näkökulmasta

Toinen työpaja vedettiin eilen läpi jo tottuneesti etäyhteyksillä, kun kuusikymmentä aiheesta innostunutta kokoontui yhteen pohtimaan Lapin veto- ja pitovoimahankkeen toista teemaa. Landing-teeman määrittelyyn lähdettiin samoin eväin kuin viime viikolla Learning-teeman pohtimiseen. Olemme hankkeessa avanneet teemat hyvin lyhyesti, sillä tarkoituksena on tehdä laajemmat määrittelyt yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Ja miten hyvin olemmekaan saaneet asiantuntijoita paikalle! Iso kiitos siitä jokaiselle, joka on osallistunut. Viime viikolla meitä oli paikalle yli sata henkeä, tänään kuutisenkymmentä ja ensi viikon viimeiseen työpajaankin on tulossa yli seitsemänkymmentä henkeä (sinne ehtii vielä ilmoittautua muuten mukaan, jos haluat olla etunenässä viemässä Lappia työllisyyden näköalapaikalle!)

Miten Landing-teema määritellään?

Landing-teemaa määriteltiin yli 80:llä kommentilla, jotka käymme läpi ja jaamme teemoihin myöhemmin tällä viikolla. Sanapilvessä esiin vahvasti nousivat kuitenkin elämisen laatu, palvelut, asuminen, työpaikka, harrastukset, saavutettavuus. Kuulostaa aikalailla turvallisen ja onnellisen elämän perusedellytyksiltä? Aikaisemmin olimme määritelleet, että Landing-teemassa ”löydetään keinot kuntien veto- ja pitovoiman parantamiseen. ​Kuntien elinvoima vahvistuu vain yritysten ja työpaikkojen kautta”.

Landing-teema sitoutuu siis vahvasti kuntien mahdollisuuksiin tarjota työntekijälle ja asukkaalle kiinnostava asuinympäristö, johon he haluavat sitoutua pidemmäksi aikaa. Sanapilvessä esiin nousseet sanat tukevat tätä, sillä niissä näkyy ne elämän peruspalikat, mitä asuinpaikalta ja työskentely paikkakunnalta haetaan. Työpajassa keskusteltiin pitkään muun muassa vuokra-asuntopulasta monessa Lapin kunnassa. Rakentajat eivät ole innokkaita investoimaan lappilaisiin kuntiin, ja useiden kuntien oma vuokra-asuntotarjonta on liian vähäistä tai liian vanhaa. Kuinka Lapin asuntopula siis selätetään, sillä koti on ensimmäinen asia, joka meidän täytyy pystyä tarjoamaan uudelle kuntalaisille ja töihin tulevalle?

Suurimmat haasteet Lapin veto- ja pitovoiman kehittämisen tiellä?

Kuten ylläolevasta kuvasta huomaa, niin sanapilvessä asuntopula nousikin yhdeksi suurimmaksi haasteeksi Lapin veto- ja pitovoiman tiellä. Vastaajien mielestä myös työn kausiluonteisuus, muutosvastarinta ja kuntien imago sekä kunnallispolitiikka ovat tekijöitä, jotka haastavat Lappia. Työpajassa mukana olleiden mielestä Lappi voi näyttäytyä edelleen sisäänpäinlämpenevä alueena, jossa uusia asukkaita ei oteta vastaan lämmöllä. Uusia avauksia ja positiivisia esimerkkejä Lapin väestöstä, ja sen luomasta pitovoimasta kaivattiin. Yhtenä esimerkkinä esiin nostettiin esimerkiksi Sodankylässä tehty vaikuttajamarkkinointiyhteistyö, jossa Äidin Puheenvuoro –kanavalta tunnettu vloggari Inari Fernandéz esitteli Lapissa ja erityisesti sen kylissä asumista laajalle yleisölleen. Sanapilvessä myös sanat asenteet, sulkeutuneisuus ja kunnan houkuttelevaisuus saivat useita ääniä.

Mitkä kymmenen toimenpidettä tulisi nostaa jatkokäsittelyyn?

Vastaajien pohtiessa mitkä työpajassa esiin nousseista toimenpiteistä olivat kaikista tärkeimpiä Lapin veto-ja pitovoimaa kehittäessä, nousi sanapilveen useita ”yllätyskortteja”. Asuntopula, ympärivuotinen asutus ja asennekasvattaminen olivat toimenpiteitä, joilla voidaan vastata suoraan niihin kymmeneen yllä mainittuun tärkeimpään haasteeseen. Näiden lisäksi sanapilvessä nousee vahvasti esiin myös yritysvaikutusten ennakko-arviointi, yhteistyöllistäminen, anonyymirekrytointi sekä päättäjien koulutus. Ennen materiaalin tarkempaa läpikäyntiä emme voi arvioida tarkemmin vastaavatko nämä toimenpiteet teeman määrittelyä ja haasteita. Tässä blogipostauksessa on nostettu esiin materiaalista vain valmiit sanapilvet. Avoimia vastauksia on satoja, joten siitä materiaalista voi nousta vielä hyvinkin erilaisia teemoja. Materiaalin tarkempi analyysi valmistuu vielä tällä viikolla!

Mitäs me nyt voisimme nopeasti tässä hankkeessa kokeilla?

Lapin veto- ja pitovoima -esiselvityshankkeessa on mahdollista tehdä muutama pienempi kokeilu, joilla Lapin veto-ja pitovoimatekijöitä kasvatettaisiin. Landing-teeman alla työpajassa mukana olijat pitivät tärkeänä, että kokeilut kohdistuisivat asumisen tai Lapin markkinoinnin kehittämiseen liittyviin selvityksiin ja kokeiluihin. Lupauskampanjalla tarkoitettiin Lapin kuntien kykyä houkutella uusia asukkaita erilaisilla markkintointitempauksilla ja -lupauksilla uusille kuntalaisille. Useat Lapin kunnat ovat olleet jo viime vuonna mukana House of Laplandin Tervetuloa Lappiin -kampanjassa. Kampanjassa kunnat toivottivat uudet muuttajat tervetulleeksi kuntaan itsensä näköisin paketein. 

Ensi viikolla jatkamme työpajoja viimeisen Living-teeman parissa! Tervetuloa mukaan sankoin joukoin ja jos ette pääse paikalle niin työpajan tuloksista voi lukea ensi viikolla jälleen blogistamme.

Kevätterkuin,
Henna Illikainen, projektipäällikkö

Markkinoinnilla uusia osaajia ja bisnestä Lappiin!

House of Lapland

Maakuntamme tulevaisuuden elinvoima on kiinni kyvystämme houkutella Lappiin uusia osaajia, matkailijoita ja pääomia. Mikäli epäonnistumme, on edessämme hidas kurjistuminen. Lappi kilpailee uusista asukkaista, osaajista, yrityksistä ja investoinneista kansainvälisesti muiden alueiden kanssa, eikä kisa ole helppo. Alueen imago on avainasemassa osaajien ja yritysten houkuttelussa. Voimme pärjätä ainoistaan vahvalla brändillä ja taitavalla markkinoinnilla.

House of Laplandissa tehtävämme on varmistaa, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa kansainvälisenä matkakohteena, asuinpaikkana, kuvauslokaationa ja arktisena bisnesympäristönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huolehdimme Lapin vetovoimasta näiltä osin.

Lapin markkinoinnilla yhteistä pääomaa

Alueen brändistä on Lapissa puhuttu paljon ja pitkään. Brändi on mielikuva alueesta sen ulkopuolella. Se syntyy ihmisten kontakteista alueen ja sen edustajien kanssa. Nykymaailmassa ylivoimainen enemmistö näistä kontakteista tapahtuu digitaalisessa maailmassa. Hyvä brändi on erottuva, uskottava ja aito. Brändimarkkinoinnin keinoin voidaan vaikuttaa siihen, että kohderyhmän mielikuva muuttuu toivotunlaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkäkestoista ja systemaattista digitaalista markkinointia ja viestintää eri kanavissa sekä erilaisia markkinointitekoja.  Brändimarkkinoinnilla luodaan uutta kiinnostusta ja kysyntää aluetta kohtaan. Tätä kiinnostusta yritykset ja yksittäiset kunnat kotiuttavat esimerkiksi omilla myyntiin tai rekrytointiin tähtäävillä taktisilla markkinointitoimenpiteillään, esimerkiksi messuilla, somessa ja rekrytointitapahtumissa sekä mahdollisesti muista Lapin tahoista positiivisesti erottuvalla brändillään. Molempia tarvitaan, mutta kysyntä luodaan yhdessä.

Miksi yhdessä?

Markkinointi on aina strateginen investointi ja resurssipeliä. Peukalosääntö on, että se taho, joka saa markkinoilla suurimman äänitilan (share of voice) saa tavallisesti myös suurimman markkinaosuuden. Mikäli mediatila pienenee, pienenee enemmin tai myöhemmin myös markkinaosuus. Uutta markkinaosuutta hamuttaessa kannattaa pöytään lyödä kilpailijoita enemmän. Yksikään silmäpari tai näyttökerta ei ole ilmainen, niistä maksetaan Googlelle, Facebookille tai LinkedInille ja vähintäänkin taitavalle sisällöntuottajalle. Kaikki tämä pätee myös muuttajiin ja alueelle sijoittuviin yrityksiin ja tässä olemme haastajabrändi. Kiinnostavampi tarjonta ja isommat markkinointiresurssit löytyvät jo Oulun korkeudelta ja globaalissa kisassa vastassa on paljon muitakin. Ja sitä kuuluisaa hyvää elämän laatua tarjoilevat kunnat Kiimingistä Kauniaisiin ja Kap Kaupunkiin. Vielä kuukausi sitten töitä oli tarjolla kaikkialla. Myös monen bisneksen kasvuedellytykset ovat Lappia paremmat muualla. Luontaiset kilpailutekijämme ovat siis vähäisiä. Taitava brändin rakentaminen ja riittävästi resursoitu brändimarkkinointi on meille elinehto, eikä yksikään Lapin kunnista tai kaupungeista ei voi onnistua yksin.

Yhdessä sen sijaan voimme.

Osaajia ja tekijöitä
Olemme toteuttaneet Lapin yhteistä osaajamarkkinointia jo viisi vuotta. Tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa Lapista rohkeiden ihmisten maakuntana, jossa unelmista on helppo tehdä totta. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden arvomaalimaan muutto Lappiin sopii. Toteutamme jatkuvaa, digitaalista markkinointia sekä erilaisia kampanjoita mm. #MunLappi -kanavissa Facebookissa ja Instagramissa. Muuttajien kysymyksissä palvelee Mun Lapin Elämää Lapissa -yhteisö. Olemme onnistuneet hyvin, Lapin muuttotappio kääntyi positiiviseksi vuonna 2018. Viime vuonna viestimme nähtiin yli 40 miljoonaa kertaa, verkkopalvelustamme lisätietoja etsi lähes 450 000 henkilöä ja kanaviamme seuraa lähes 30 000 kiinnostunutta muuttajaa. Vielä tämä vuoden aikana tarjoamme kunnille uuden Löydä paikkasi Lapista –palvelun, joka kokoaa yhteen entistä kattavammin Lapin työpaikka- ja asuntotarjonnan kunnittain ja toimialoittain. Jatkossa keskitymme markkinoinnissa yhä enemmän mielikuvallisten muuton esteiden, kuten puutteellisten uramahdollisuuksien ja heikon asuntotarjonnan purkamiseen. Myös kansainvälinen markkinointi on vielä pitkälti tekemättä.

Bisnestä
Uusien yritysten ja investointien houkuttelu on tärkeässä roolissa Lapin veto- ja pitovoiman kehittämisessä, vain yritykset ja investoinnit luovat työpaikkoja ja tuovat lisää kipeästi kaivattuja resursseja Lappiin. Tähän saakka liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksien markkinointi Lapin kunnissa ei kuitenkaan ole suunnitelmallista, jatkuvaa tai riittävästi resursoitua. Yhteistä alueellista brändimarkkinointia ei ole tehty, eikä kukaan ole huolehtinut Lapin bisnesbrändistä kokonaisuudessaan.

Juuri päättynyt Business Lapland esiselvitystyö vahvisti yhteisen markkinoinnin tarpeen ja kokosi tietoa tarvittavista toimenpiteistä. Business Lapland -verkkopalvelu on rakennettu inspiroimaan sijoittumis- ja menestystarinoilla ja vakuuttamaan konkreettisilla faktasisällöillä. Lapilla on nyt verkossa yhteinen elinkeinomarkkinoinnin ikkuna, joka inspiroinnin ja faktojen lisäksi esittää mielenkiintoisella tavalla alueella olevia liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia ja sitouttaa yhteydenottoon.  

Digitaalinen näkyvyys on nykypäivää myös investointimarkkinoinnissa, sillä kansainväliset investorit konsultteineen tekevät paljon kirjoituspöytätyötä ns. pitkän listan luomiseksi. Ellei kohteesta ja mahdollisuudesta ole tietoa verkossa, ei kohde pääse edes kilpailemaan siitä tärkeästä paikasta shortlistalla, josta valintaa tehdään.

Myös alueen bisnesbrändiä luodaan digikanavissa. Tehdyt markkinointipilotit osoittivat, että inspiroinnin ja faktatiedon yhdistäminen on tehokasta ja digikanavilla tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia. Jo noin puoli vuotta kestäneen pilotointivaiheen aikana viestimme nähtiin yli 4 miljoonaa kertaa, verkkopalvelustamme lisätietoja etsi yli 35 000 henkilöä ja aineistoja ladattiin lähes 1700 kertaa. #Businesslapland –kanavissamme Twitterissä ja LinkedInissä sekä uutiskirjeen tilaajina on jo lyhyen pilotoinnin jälkeen lähes 900 Lapin bisnesmahdollisuuksista kiinnostunutta henkilöä.  Kohderyhmään kuuluvien yritysvaikuttajien, yritysten ja investorien tietoisuus Lapin potentiaalista on parantunut. Ja esitetyt konkreettiset bisneksen teon paikat johtivat useisiin yhteydenottoihin potentiaalisilta sijoittajilta.

Tehtävää on paljon. Emme kenties voi kilpailla bisnesympäristönä, mutta Lapin brändääminen mielenkiintoisena kestävän liiketoiminnan edelläkävijänä toisi meille valtavaa kilpailuetua jatkossa. Tämä vaatii työtä ja resursseja. Jotta esiin nostettuihin alueella oleviin bisnesmahdollisuuksiin ihan konkreettisesti tartutaan, tarvitaan myös sujuva polku inspiroinnista vakuuttamisen ja aktivoinnin kautta aina konkreettisesti sijoittumiseen saakka. Polun ja palvelun kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Olettehan mukana?

On meillä tietysti vaihtoehtokin, se on alkaa sammuttaa valoja.
 

Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja, House of Lapland               

Katja Blomberg, ohjelmapäällikkö, Talent Boost -ohjelma, House of Lapland                                       

Hanna Baas, ohjelmapäällikkö, Business Lapland -ohjelma House of Lapland

         
House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, jonka omistajia ovat kaikki Lapin kunnat, korkeakoulut sekä Lapin yrittäjät ry. Kumppaneitamme ovat kuntien lisäksi suuri joukko Lapin tulevaisuuteen uskovia yrityksiä ja julkisia toimijoita.

www.lapland.fi

Mitä Learning-teemamme oikein tarkoittaa?

Potkaisimme käyntiin ensimmäisen työpajamme keskiviikkona 15.4 ja etätyöpajaan saapui paikalle melkein 100 henkeä määrittelemään kanssamme mitä Learning-teema oikein tarkoittaa. Ei tämä etäily ainakaan osallistujamääriä vähennä! Oli ilo seurata koko joukon aktiivista työskentelyä aiheen ympärillä.

Learning-työpaja oli ensimmäinen kolmesta kokoontumisesta, missä määrittelemme hankkeen teemat tarkemmin yhdessä sidosryhmien kanssa ja pohdimme mitä haasteita Lapin veto- ja pitovoiman edessä oikein vielä on. Työpajan lopuksi ehdimme myös pohtimaan, että millaisia hankkeita aiheen ympärille tulisi rakentaa ja millaisia pieniä kokeiluita meillä olisi mahdollista tehdä tässä esiselvityshankkeessa. Ensimmäinen työpaja kulki oppimis-teemalla ja oli suunnattu pääasiallisesti oppilaitosten edustajille, sillä Lapin veto- ja pitovoimaa tarkasteltiin läpi koko työpajan oppimisen näkökulmasta.

Työpajat pidetään kuitenkin avoimina kaikille aiheesta kiinnostuneille, jotta saamme mukaan mahdollisemman laajan osallistujajoukon ja pääsemme hyödyntämään eri alojen asiantuntijoita. Oli ilahduttavaa huomata, että keskiviikon osallistujajoukossa oli oppilaitosten edustajien lisäksi myös Lapin kuntien työntekijöitä, sekä hankeporukkaa.

Seuraavat työpajat järjestetään tiistaina 21.4, jolloin aiheena on Landing ja Living-teemainen työpaja pidetään tiistaina 28.4. Ensimmäinen työpaja on suunnattu erityisesti kunta-alan edustajille ja viimeinen yrittäjille. Kehotamme myös kaikkia muita tulemaan matkaan, sillä vaikka asioita pohditaan yritysten tai kuntien näkökulmasta, se ei tarkoita sitä, etteikö meillä kaikilla olisi aiheeseen jotain annettavaa!

Learning-teeman määrittelyyn saatiin melkein 200 vastausta!

Hyödynsimme työpajassa Mentimeter-ohjelmaa, joka osoittautui hitiksi. Mentin avulla työpajassa mukana olevat pääsevät vastaamaan kysymyksiin lyhyillä vastauksilla internet-sovelluksen kautta, mikä auttaa myös meitä järjestäjiä analysoimaan tietoja. Kun kysyimme osallistujilta mitä Learning-teema oikein heidän mielestään tarkoittaa, saimme huimat 198 vastausta!

Vastauksissa korostui erityisesti osaaminen, asiantuntijuus, yhteistyö, vuorovaikutus, ennakointi, uusiutuminen ja jatkuva oppiminen. Vastaajien mielestä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta opiskelijat saataisiin sitoutumaan alueelle harjoitteluiden ja työllistymisen kautta. Koko Lapin koulutuksen kehittämistä pidettiin myös erityisen tärkeänä. Koulutus ei saa keskittyä tietyille paikkakunnille vaan Lapin veto- ja pitovoiman kannalta on tärkeää, että osaavaa koulutusta tarjotaan koko maakunnassa. Osallistujat näkivät myös, että Lapin kannalta kilpailutekijänä voisi toimia koulutuksen joustavuus ja nyt tehokkaiksi todetut etäopiskelu- ja työskentely mahdollisuudet. Koulutuksen monimuotoiseen ja alueen työvoiman tarpeen ennakointi koulutusta suunniteltaessa nousivat myös korkealle vastauksissa.

Lisäksi keskustelimme pitkään kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumisesta alueelle. Lappi vetää paljon alueesta kiinnostuneita kansainvälisiä opiskelijoita mutta opiskelijoiden sitouttaminen pidemmäksi aikaa alueelle on vaikeaa. Harjoituspaikkojen löytäminen KV-opiskelijoille teettää työtä, sillä moneen työpaikkaan vaaditaan sujuvaa suomen-kielen taitoa. Kielitaito on usein myös pysyvän työllistyminen tiellä. Oppilaitosten ja yritysten tulisi myös kehittyä vastaanottamaan KV-opiskelijoita paremmin alueelle, eikä muutosta voi vaatia vain opiskelijoita itseltään. Muualta tänne tulevat opiskelijat ja heidän sitouttamisensa alueelle on varmasti tärkeä keino, jolla parannetaan alueen työvoimatilannetta.

Jokaisen työpajan teemasta tehdään lyhyempi määrittely, johon kootaan vastauksista tärkeimmät ydinviestit. Kaikki kolme määrittelyä tullaan esittelemään parin viikon päästä täällä blogissa! Seuraavassa blogipostauksessa kerromme mitä haasteita ja riskejä on Lapin veto- ja pitovoiman kehittämisen tiellä Learning-teeman näkökulmasta ja heitämme teille muutamia kokeiluideoita kommentoitavaksi!

Terkuin, Henna Illikainen, projektipäällikkö

Etäosallistuminen toimii! – yrittäjien Kick Off –tilaisuudessa keskusteltiin Lapin veto – ja pitovoimasta viidenkymmenen hengen voimin

Toisen Kick Off –tilaisuuden jälkeen uskallamme sanoa, että etäosallistuminen on tätä päivää ja toimii. Ennen pääsiäistä 7.4. järjestimme hankkeen toisen Kick Off –tilaisuuden, joka oli suunnattu yrittäjille ja yrittäjien kanssa kiinteästi työskenteleville. Teams-kokoukseemme kirjautui melkein 50 henkeä pohtimaan Lapin kehittämistä yrittäjien näkökulmasta. Tilaisuuden aloitti Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi puheenvuorollaan, jossa hän käsitteli Lapin tulevaisuutta ja sen erilaisia näkökohtia varsinkin nyt kun elämme poikkeustilanteessa.

Korona-tilanteesta huolimatta Lapissa tunnistetaan, että veto- ja pitovoiman kehittämistä ei voida laittaa jäihin, sillä poikkeustilanteen jälkeenkin Lapin työvoimatilanne tulee olemaan vaikea. Lappi tarvitsee jo nyt kipeästi ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa ja tilanne ei tule helpottamaan itsekseen koronan jälkeenkään. Tämän vuoksi jatkamme työtä Lapin kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä Lapin liitossa, tässä hankkeessa, että monessa muussa organisaatiossa.

Maakuntajohtajan puheenvuoron jälkeen esittelimme jälleen tuttuun tapaan hankkeemme hankesuunnitelmaa ja tulevaisuuden toimenpiteitä. Kuuntelijoita kiinnosti erityisesti hankekartoitus, jota olemme tehneet veto – ja pitovoimatematiikan ympärillä. Viimeisen kuukauden aikana olemme kartoittaneet Lapissa jo käynnissä olevia veto- ja pitovoimahankkeita ja iloksemme olemme todenneet, että lappilaiset ovat tehneet jo valtavasti työtä pitääkseen Lapin kiinnostavana asuin- ja työskentely maakuntana. Tulevaisuudessa, tämän esiselvityshankkeen jälkeen työ tulee jatkumaan, mutta tähtäämme suurempiin kokonaisuuksiin, vaikuttavimpiin hankkeisiin, joissa useat lappilaiset toimijat (sekä julkiselta, että yksityiseltä puolelta) työskentelevät samoissa hankkeissa yhdessä luodakseen vielä suurempaa veto- ja pitovoimaa Lapissa.

Vierailevat puheenvuorot tilaisuuksissa pitivät Lapin yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo, Lapin TE-toimiston palvelujohtaja Kaija Kukkola, sekä Redu:n Työnantajakuvan kehittämisaskeleet malli –hankkeen projektipäällikkö Mirva Akkanen. Yrittäjien Kick Off –tilaisuudesta tehtiin myös tallenne, joten jos puheenvuorot kiinnostavat sinua, niin nakkaa sähköpostia joka minulle tai Tanjalle, niin lähetämme teille videolinkin (yhteystiedot löydät sivun alalaidasta).

Kukkolan puheenvuoro keskittyi maassamme vallitsevan poikkeustilanteen ympärille ja korona saikin osallistujat kyselemään useita kysymyksiä. Yrittäjien turva ja selviytyminen tässä poikkeustilanteessa ovat suuria huolenaiheita ja Kukkola esittelikin useita tapoja, joiden avulla yritysten selviytyminen pyritään turvaamaan. Tilanne työllistää Lapin TE-toimistoa kovasti ja ironista kyllä Lapin TE-toimisto hakeekin tällä hetkellä uusia työntekijöitä! Jos ura työ- ja elinkeinotoimistossa kiinnostaisi, niin vilkaiskaahan avoimet työpaikat osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Mirva Akkanen esitteli kuulijoille hankkeensa hankesuunnitelmaa ja toimenpiteitä. Työantajakuvan kehittämisaskeleet malli –hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen päätavoitteena on auttaa matkailu- ja palvelualojen pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään työantajakuvaansa. Työnantajakuvan kehittämienn tapahtuu työhyvinvoinnin johtamisella ja kehittämisellä, ammatti- ja työnantajakuvan kehittämisen kautta, kouluttamalla ja sitouttamalla henkilökuntaa sekä parantamalla yritysten kilpailukykyä. Mukana hankkeessa on 13 lappilaista matkailualan yritystä Sodankylästä, Inarista, Sallasta, Kittilästä ja Rovaniemeltä.

Kiireinen iltapäivä lopeteltiin kertaamalla, kuinka Lapin veto- ja pitovoimahanke tästä etenee. Tänään aloitamme työpajat, joissa määritellään hankkeen kolme teemaa tarkemmin (learning, landing ja living) ja lähdetään yhdessä suunnittelemaan monitoimijaisia hankkeita syksyn ja ensi kevään hakuihin. Jos et ehdi enää tänään mukaan, niin ilmoittaudu ihmeessä seuraaviin työpajoihin!

Terkuin, Henna Illikainen, projektipäällikkö

Hankkeen ensimmäinen Kick Off –tilaisuus keräsi yli 130 henkeä etäyhteyksien päähän

Lapin veto- ja pitovoimahanke käynnistyi rytinällä eilen torstaina, 2.4. kun hankkeen ensimmäinen Kick Off –tilaisuus järjestettiin aiheesta kiinnostuneille toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Koronavirus tilanteen takia myös Lapin veto- ja pitovoimahankkeessa on jouduttu miettimään uusia keinoja tavoittaa ihmisiä, sillä hallituksen ohjeistusten mukaisesti työpajat ja muut kokoontumiset ovat kiellettyjä.

Iloksemme saamme kuitenkin nyt todeta, että huolimatta poikkeuksellisesta tilanteesta Suomessa ja maailmalla, tunnistavat lappilaiset edelleen työvoimansaatavuusongelmamme ja haluavat tehdä yhdessä töitä sen ratkaisemiseksi! Teams-sovelluksella järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla yli 130 henkeä ympäri Lappia. Enimmäkseen osallistujajoukko koostui kuntien, oppilaitosten ja muiden julkisten organisaatioiden työntekijöistä. Ensi viikon tiistaina järjestetyssä toisessa Kick Off –tilaisuudessa osallistujajoukko koostuu pääasiassa yrittäjistä ja yrittäjien kanssa työskentelevistä. Teknologia ei myöskään pettänyt meitä tällä kertaa vaan yhteydet toimivat ja puheenvuorojen pitäjien esitykset kuultiin kristallinkirkkaasti. Yhteydet olivat välistä jopa liiankin hyvät kun mm. allekirjoittaneen koiran kuorsaus oli kuulunut iloisesti kaikille osallistujille.

Tilaisuudessa kuultiin aluksi Lapin Liiton yhteysjohtaja Mervi Nikanderin aloituspuheenvuoro, jossa hän kertoi veto-ja pitovoimahankkeen historiasta ja hankkeen takana olevista yhteistyöryhmistä, jossa esiselvityshanketta oli suunniteltu. Tämän jälkeen esittelimme yhdessä projektikoordinaattori Tanja Häyrysen kanssa veto-ja pitovoimaprojektia yleisesti.

Alustuspuheenvuorojen jälkeen estradi luovutettiin kunnille, kun Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine ja Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää kertoivat oman alueensa elinvoimasta, sekä pito-ja vetovoimatekijöistä. Inari on toinen lappilainen kunta, joka on onnistunut kasvattamaan asukaslukuansa viime vuosina ja oli hienoa kuulla Inarin ajatuksia aiheeseen liittyen. Erityisesti mieleen jäi Laineen kommentti siitä, kuinka kuntien perustehtävien hoidon ohella on aikaa jäätävä myös kunnan kehittämistyölle, sillä se on avain myös väkiluvun kasvuun. Mäenpää kertoi Jyväskylän asemasta Keski-Suomen opiskelijakaupunkina ja Suomen liikuntakaupunkina. Mäenpään puheenvuorossa korostettiin viestinnän merkitystä kaupungin vetovoimatekijöitä kasvattaessa ja Jyväskylässä onkin mieletön viestinnän tiimi tekemässä töitä kaupungin näkyvyyden eteen.

Lapin ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä esitteli puheenvuorossaan ammattikorkeakoulun ajatuksia liittyen opiskelijoiden houkuttelemiseen paljon työntekijöitä tulevaisuudessa työllistäville aloilla. Kähkölä korosti puheessaan yritysten ja ammattikorkeakoulun tiivistä yhteistyötä, jotta opiskelijoille saadaan tuottoisia harjoittelupaikkoja. Kähkölän mukaan hyvä harjoittelupaikka auttaisi nuoria myös työllistymään Lapin alueelle valmistumisen jälkeen. Viimeisen esityksen veto- ja pitovoimaan liittyen piti Kota Collectiven Katariina Imporanta, jolta olimme pyytäneet vastausta kysymykseen, voivatko Lapin kunnan erottautua omalla brändillään vai olisiko Lappia paras markkinoida yhtenäisenä alueena maakunnan ulkopuolelle. Imporannnan vastaus kysymykseen oli lyhyt ja ytimekäs; hänen mukaansa Lapin kunnat voivat erottautua omista vahvoista lähtökohdistaan huolimatta Lapin alueen vahvasta brändistä. Esityksessään Imporanta perusteli kantaansa ja antoi hyviä esimerkkejä toimineista markkinointikampanjoista ja vaikuttajamarkkinointiyhteistöistä.

Tilaisuuden lopuksi esittelimme vielä veto- ja pitovoimatematiikan alla jo käynnissä olevia hankkeita, mutta niistä kerromme lisää toisessa blogitekstissä. Haluan kiittää kaikkia esiintyjä innostavista puheenvuoroista ja palataan asiaan seuraavan kick off –tilaisuuden jälkeen ensi viikolla!

Terkuin, projektipäällikkö Henna Illikainen

Veto- ja pitovoimaisen Lapin rakentaminen – miksi juuri nyt?

Otsikon sisältö on edelleen ajankohtainen, vaikka kaikki olemmekin kohdanneet arkeemme astuneen häirikön, korona-viruksen. On selvää, että aika jälkeen koronan ei tule olemaan entisensä. Siitä huolimatta ne ydinteemat, jotka tässä laajaan yhteistyöhän perustuvassa Lapin veto- ja pitovoimaa edistävässä hankekonsortiossa ovat, eivät häviä mihinkään. 

Koronan jälkeenkin Lappi on avoin ja arktinen ja me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä. Lappilainen teollisuus ja kaivostoiminta noussevat entistä tärkeämpään rooliin korjattaessa talouden iskuja. Lapin taitava, sinnikäs ja mukautuva matkailu tekijöineen ponnistaa samoilla luontoon ja luksukseen perustuvilla vetovoimatekijöillä, haavoittuneena muttei lannistuneena. Digiloikka on viimein käynnistynyt rytinällä ja verkkokauppaan siirtyneet tuotteet ja palvelut kiinnostavat niin Lapissa kuin muuallakin.

Väestön väheneminen ei sen sijaan pysähdy koronaan. Pahimmillaan ehkä päinvastoin. Syntyvyys voi joissakin skenaarioissa kohota koronan vaikutuksesta, mutta tuskin se räjähtää. Paljon on saatava alueelle muuttajia, jotta suurten ikäluokkien poistuminen saadaan korvattua. Ja kun poikkeustilanteen jälkeisessä ajassa palauttavan kasvun lisäksi ovat valmisteilla olevat suurhankkeet kuten Kemin Metsä Groupin sekä Tornion Outokummun terästehtaan investoinnit, Kemijärven Boreal Bioreff sekä muut investoinnit ovat tapahtuneet – on meillä hyvinkin käsillämme akuutti työvoimapula. Lisäksi työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten opiskelijoiden osalta on varmasti haastavaa korjata koronan aiheuttamaa häiriötä liikkuvuuteen, mutta sekin tehtävä meillä on edessä.

Elpyvä talous ja poikkeustilanteen jälkeinen kasvukausi vaativat osaavia tekijöitä ja juuri siitä tässä Lappi – viisaan kasvun keskus esiselvityshankkeessa ja siitä syntyneistä jatkotoimenpiteistä on kysymys. Strategisen hanketoiminnan kohde on aina tulevaisuudessa ja tällä yhteisellä Lapin veto- ja pitovoimaa parantavalla tekemisellä me haluamme nimenomaan taata Lapin yrityksille ja yrittäjille sekä julkiselle sektorille riittävästi osaavaa työvoimaa. Laittamalla voimavaramme yhteen ja tekemällä yhdessä esiselvityshankkeessa tuotettavan veto- ja pitovoimaisen Lapin tiekartan toimet voimme myös nostaa Lapin väkiluvun ainakin takaisin 180 000 asukkaan tienoille.

Hankkeessa meillä on hyvät resurssit ja tehokkaat Lapin liiton tekijät. Lisäksi tässä työssä ovat mukana tiiviisti Lapin ELY ja Lapin TE-toimisto sekä 20 Lapin kuntaa ja kaikki oppilaitokset, Metsähallitus, Lapin Metsäkeskus, Lapin yrittäjät, Lapin kauppakamari, Lapin matkailuelinkeinon liitto.

Toivottavasti seuraat meitä tiiviisti ja tapaamme Lappi –viisaan kasvun keskus hankkeen tapahtumissa! Näin etänäkin me voimme toimia tehokkaasti ja #tehemmäyhessä #RakkauestaLappiin

Mervi Nikander, yhteysjohtaja
Lapin Liitto

Teidän käsissänne

Veto- ja pitovoimainen Lappi on teidän käsissänne!

Veto- ja pitovoimainen Lappi on meidän kaikkien lappilaisten tavoite nyt ja tulevaisuudessa. Lapin liiton esiselvityshanke on nyt yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa lähtenyt taklaamaan haasteet tämän tavoitteen tieltä. Teemat aiheen alla ovat Learning, Landing ja Living. Tulethan mukaan – tehemä yhessä!

Oletko jo kuullut, että nyt Lapissa (Koronan rinnalla) on aloitettu painimaan yhdessä veto- ja pitovoimaisen Lapin puolesta? Täällä Lapissa meillä on ollut haasteita työvoimansaatavuudessa jo useita vuosia. Samaan aikaan pienevä väestö kertoo, ettei tulevaisuudessa tilanne tule varmasti helpottamaan ilman aktiivisia toimia. Positiivista on, että Lappi on ollut vahvassa kasvukierteessä elinkeinoelämän suhteen jo pitkään. Tämä haaste on tuonut meidät nyt tähän paikkaan miettimään, miten voimme turvata osaavan työvoiman saamisen Lappiin nyt ja tulevaisuudessa.

Käynnistämme veto- ja pitovoimainen Lappi kokonaisuuden kahdella Kick Off-tilaisuudella, joissa kuulemme hyviä veto- ja pitovoimaesimerkkejä läheltä ja kaukaa. Kaikki tilaisuudet järjestään etäyhteydellä, joten kaikki halukkaat voivat osallistua kätevästi etänä. Jokaiselle ilmottautuneelle lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki, joten muistathan ilmoittautua jokaiseen tilaisuuteen erikseen. Kick Off-tilaisuuksien jälkeen ryhdymme heti töihin kolmella hankesuunnitelmassa määritellyllä teemalla.

Kick off -tilaisuuksien jälkeen esiselvityshanke jatkuu kolmella eri teemaisella työpajalla. Työpajoissa kartoitetaan, miten Learning, Landing ja Living -teemat nähdään yhteistyötoimijoiden näkökulmasta. Yhdessä siis määrittelemme ja kuvaamme teemat tarkasti.

Määrittelyn lisäksi käymme käsiksi veto- ja pitovoiman kannalta kriittisiin tekijöihin, jotka haastavat muun muassa osaavan työvoiman saantia. Haasteet nivotaan yhteen ja mietitään ne toimenpiteet, joilla haasteet taklataan. Porukalla työpajoissa pohdimme myös, ketkä toimijat voisivat lähteä yhdessä hakemaan hankekokonaisuuksia ratkaistakseen niitä ongelmia, joita nykyiset hankkeet eivät voi ratkaista. Panostamme nopeisiin kokeiluihin alkusyksystä, joten työpajoissa haetaan myös tietoa, mitä kokeiluita voisimme käynnistää mahdollisimman pian. Olethan siis mukana, että asiantuntemuksesi ja tietosi saadaan koko Lapin veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi.

Ensimmäinen Kick Off- tilaisuus on jo torstaina. Tule mukaan!

VETO- JA PITOVOIMAINEN LAPPI -TILAISUUDET HUHTIKUUSSA 2020

Kaikille avoin Kick Off to 2.4.2020 klo 12-16
Ilmoittaudu mukaan: http://tiny.cc/vetojapitovoimainenlappi
https://www.facebook.com/events/311852963123039/

Erityisesti yrittäjille ja yritysten kanssa työskenteleville Kick Off ti 7.4.2020 klo 9-12
Ilmoittaudu mukaan: http://tiny.cc/vetojapitolappiyritykset
https://www.facebook.com/events/199129177845993/

VETO- JA PITOVOIMAINEN LAPPI -TYÖPAJAT HUHTIKUUSSA 2020
Learning ke 15.4.2020 klo 12-16:
Ilmoittaudu mukaan: http://tiny.cc/learninglappi
https://www.facebook.com/events/560611014567858/

Landing ti 21.4.2020 klo 12-16:
Ilmoittaudu mukaan: http://tiny.cc/landinglappi
https://www.facebook.com/events/542044549759401/

Living ti 28.4.2020 klo 12-16:
http://tiny.cc/livinglappi
Ilmoittaudu mukaan: https://www.facebook.com/events/674226299788567/

————

Taustalla teidän tukenanne olemme me:

Henna Illikainen
henna.illikainen@lapinliitto.fi

Tanja Häyrynen
tanja.hayrynen@lapinliitto.fi

Mervi Nikander
mervi.nikander@lapinliitto.fi

Meihin saa olla yhteydessä aina kaikissa kysymyksissä ja ideoissa.
#tehemäyhessä #RakkauestaLappiin #vetojapitovoimainenLappi

https://www.facebook.com/vetojapitovoimainenlappi/
@Lapinliitto